Chi tiết xem trong đính kèm: 

cv1241.PDF

cv_tren_khai_2019_checked_1.doc