Chi tiết xem trong đính kèm: 

qd_thanh_lap_hoi_dong.pdf

qd_ve_ban_hanh_tieu_chi_va_thang_diem.pdf