Triển khai thực hiện công tác thống kê công trình công bố năm 2020 trên các tạp chí khoa học nước ngoài, Nhà trường đã ban hành các công văn triển khai: Công văn số 1220/ĐHV-KHHTQT ngày 30/11/2020 về việc thống kê bài báo công bố quốc tế năm 2020 trên các tạp chí khoa học có trong danh mục WoS; Công văn số 1378/ĐHV-KHHTQT ngày 29/12/2020 về việc xác nhận kết quả thẩm định và thống kê bổ sung công trình công bố năm 2020 trên các tạp chí khoa học có trong danh mục WoS hoặc Scopus. Đặc biệt, ngày 22/01/2021 Nhà trường đã ban hành Công văn số 85/ĐHV-KHHTQT yêu cầu các tác giả đại diện:

1. Đăng ký cá nhân nhận kinh phí hỗ trợ, khen thưởng

Nhà trường sẽ chuyển kinh phí khen thưởng vào tài khoản của cá nhân đại diện, do đó đối với mỗi công trình công bố, các nhóm tác giả thống nhất đề cử đại diện nhận kinh phí khen thưởng và gửi thông tin về Phòng KH&HTQT qua địa chỉ email taidinhdhv@gmail.com. Nội dung email nêu rõ:

- Bài báo mã số Pxx;

- Họ và tên cá nhân nhận kinh phí khen thưởng;

- Thông tin về tài khoản ngân hàng: tên tài khoản, số tài khoản, ngân hàng.

2. Đăng ký phân khai giờ chuẩn giảng dạy được hỗ trợ

Tác giả, các nhóm tác giả thống nhất và tự phân khai giờ chuẩn giảng dạy, cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu (có đầy đủ chữ ký xác nhận của tất cả các tác giả đối với các công trình có từ 02 tác giả trong Trường Đại học Vinh trở lên) và nộp về Phòng KH&HTQT.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay nhiều tác giả, nhóm tác giả chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (có danh sách kèm theo). Vì vậy, Nhà trường yêu cầu các tác giả, nhóm tác giả có công trình công bố năm 2020 trên các tạp chí khoa học có trong CSDL của WoS, Scopus khẩn trương thực hiện.

Mọi ý kiến trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng KH&HTQT, điện thoại 0912.920.299./.

382_cv_dang_ky_nhan_kp_khen_thuong_bai_bao_nn.pdf

mau_phan_khai_gio_chuan.doc

danh_sach_gui_kem_cv_382.xlsx