PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

I. Lãnh đạo phòng
1. Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng
- Phụ trách chung công tác NCKH, Tạp chí khoa học, HTQT, ĐBCL, Đề án NNQG
2020, Chương trình ETEP, Dự án FCB, các dự án, đề án khác được BGH phân công;
- Chịu trách nhiệm chính Chương trình Erasmus Plus;
- Chủ trì xây dựng kế hoạch NCKH, HTQT, chuẩn bị các dự án, đề án và các báo cáo
được BGH phân công;
- Chủ trì làm việc với các cơ quan chức năng ngoài trường về các thủ tục liên quan đến
người nước ngoài;
- Tổng biên tập Tạp chí Khoa học, Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Thành viên
Hội đồng Trường.
2. Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng phòng
- Chịu trách nhiệm chính công tác lưu học sinh, hoạt động HTQT, các thủ tục đoàn ra
đoàn vào (đối với đối tượng ngoài lưu học sinh), hợp tác đào tạo 2+2 và các hình thức
hợp tác khác;
- Chịu trách nhiệm chính phần nội dung website tiếng Anh của Trường, sub-site tiếng
Việt của Phòng;
- Chịu trách nhiệm chính thực hiện dự án FCB;
- Chủ trì dịch tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp;
- Tham gia hoạt động Đảm bảo chất lượng và các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH
và lãnh đạo phòng.
3. Đinh Đức Tài, Phó trưởng phòng
- Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai và giám sát hoạt động
khoa học và công nghệ các cấp; công tác đảm bảo chất lượng liên quan lĩnh vực khoa học
và công nghệ;
- Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai và giám sát thực hiện
hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học;
- Chủ trì tổng hợp, báo cáo các nôi dung liên quan hoạt động khoa học và công nghệ theo
yêu cầu của các cấp;
- Chủ trì theo dõi và thẩm định các loại hình sản phẩm khoa học và công nghệ của cán
bộ, giảng viên; quản lý phần mềm kê khai và tính giờ nghiên cứu khoa học;
- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH và lãnh đạo phòng.

II. Các chuyên viên
1. Lê Tuấn Dũng
- Phối hợp trong công tác lập kế hoạch, tổng hợp, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết
toán kinh phí liên quan Dự án FCB;
- Tham gia thực hiện Đề án NNQG 2020, Chương trình ETEP;
- Tham gia các hoạt động của Tạp chí khoa học;
- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH và lãnh đạo phòng.
2. Phan Thế Hoa
- Chủ trì trong công tác lập kế hoạch, tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan Đề án
NNQG 2020, Chương trình ETEP;
- Chủ trì hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán kinh phí liên quan các hoạt động Đề án
NNQG 2020, Chương trình ETEP;
- Chủ trì quản lí, lưu trữ hồ sơ, công tác tài chính, CSVC của Phòng;
- Phối hợp giải quyết thủ tục đoàn ra đoàn vào;
- Phối hợp dịch tài liệu tiếng Anh;
- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH và lãnh đạo phòng.
3. Nguyễn Thị Minh Ngọc
- Chủ trì thực hiện công tác lưu học sinh, các thủ tục đoàn ra đoàn vào đối với đối tượng
lưu học sinh;
- Chủ trì theo dõi phần mềm quản lí lưu học sinh và phần mềm quản lí đoàn ra, đoàn vào;
- Phối hợp trong công tác lập kế hoạch, tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan Đề án
NNQG 2020, Chương trình ETEP;
- Phối hợp hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán kinh phí liên quan các hoạt động Đề án
NNQG 2020, Chương trình ETEP;
- Phối hợp trong công tác lập kế hoạch, tổng hợp, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết
toán kinh phí liên quan Dự án FCB;
- Phối hợp dịch tài liệu tiếng Anh;
- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH và lãnh đạo phòng.
4. Trần Thị Thái
- Trực tiếp theo dõi các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp
Trường;
- Phối hợp trong công tác tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan hoạt động khoa học
và công nghệ theo yêu cầu của các cấp, phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng
liên quan lĩnh vực khoa học và công nghệ;
- Phối hợp thẩm định các loại hình sản phẩm khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng
viên; quản lý phần mềm kê khai và tính giờ nghiên cứu khoa học;
- Chủ trì hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán kinh phí liên quan các hoạt động khoa học và
công nghệ và các hoạt động khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng;
- Trị sự Tạp chí khoa học, chế bản Tạp chí khoa học và các ấn phẩm khoa học khác;
- Chịu trách nhiệm chính trong công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ khoa học và công nghệ;
- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH và lãnh đạo phòng.
5. Bùi Thanh Thùy
- Trực tiếp theo dõi hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học;
- Phối hợp theo dõi các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp
Trường;
- Phối hợp trong công tác tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan hoạt động khoa học
và công nghệ theo yêu cầu của các cấp, phối hơp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng
liên quan lĩnh vực khoa học và công nghệ;
- Phối hợp thẩm định các loại hình sản phẩm khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng
viên; quản lý phần mềm kê khai và tính giờ nghiên cứu khoa học;
- Phối hợp hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán kinh phí liên quan các hoạt động khoa học
và công nghệ và các hoạt động khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng;
- Tham gia dịch tài liệu tiếng Anh;
- Tham gia các hoạt động Đề án NNQG 2020, Chương trình ETEP;
- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH và lãnh đạo phòng.
6. Lê Quang Vượng
- Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học;
- Chịu trách nhiệm chính Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học;
- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH và lãnh đạo phòng.