I. Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng

- Phụ trách chung công tác NCKH, Tạp chí khoa học, HTQT, Đề án NNQG 2020, Dự án POHE2 các dự án, đề án được BGH phân công.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch NCKH,  HTQT, chuẩn bị các dự án, đề án và các báo cáo được BGH phân công.

- Chủ trì làm việc với các cơ quan chức năng ngoài trường về các thủ tục liên quan đến người nước ngoài.

- Tổng biên tập Tạp chí Khoa học, Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Vinh.

II. Các phó trưởng phòng

1. Nguyễn Văn Hải

- Chủ trì thực hiện công tác lưu học sinh, hoạt động HTQT, các thủ tục đoàn ra đoàn vào và hoạt động Đảm bảo chất lượng.

- Phụ trách website tiếng Anh của Trường, sub-site tiếng Việt của Phòng.

- Chủ trì dịch tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp.

- Tham gia các hoạt động xuất bản Tạp chí Khoa học và các ấn phẩm khoa học khác; quản lý NCKH; xây dựng các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài.

2. Đinh Đức Tài

- Chủ trì thực hiện hoạt động quản lý NCKH. Trực tiếp theo dõi các hoạt động NCKH cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh.

- Thư ký toà soạn Tạp chí Khoa học.

- Chủ trì tổng hợp, báo cáo về hoạt động NCKH theo yêu cầu của các cấp.

- Chủ trì theo dõi các phần mềm quản lí liên quan đến hoạt động KHCN.

III. Các chuyên viên

1. Phan Thế Hoa

- Tham gia Đề án NNQG 2020, Dự án POHE2.

- Trực tiếp theo dõi cơ sở vật chất, thiết bị dự án.

- Chủ trì quản lí, lưu trữ hồ sơ, công tác tài chính của Phòng.

- Tham gia giải quyết thủ tục đoàn ra đoàn vào.

- Tham gia dịch tài liệu tiếng Anh.

2. Trần Thị Thái

- Trực tiếp theo dõi các đề tài NCKH cấp Trường.

- Trị sự Tạp chí khoa học, chế bản Tạp chí khoa học và các ấn phẩm khoa học khác.

- Tham gia tổng hợp, báo cáo về hoạt động NCKH và thanh quyết toán kinh phí NCKH theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

3. Bùi Thị Thùy

- Tham gia biên tập website tiếng Anh của Trường.

- Tham gia dịch tài liệu tiếng Anh.

- Tham gia theo dõi đề tài NCKH các cấp; tổng hợp, báo cáo về hoạt động NCKH và thanh quyết toán kinh phí NCKH theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.