(Ban hành kèm theo Quyết định số 480 /QĐ-ĐHV ngày 09 tháng 05 năm 2016

của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

 

Văn bản này quy định việc quản lý và tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) tại Trường Đại học Vinh, bao gồm:  chương trình, nhiệm vụ KH&CN các cấp; nhiệm vụ KH&CN hợp tác trong và ngoài nước; hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của tất cả các đối tượng đang tham gia học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Vinh (gọi chung là người học); đầu tư về KH&CN; hội nghị, hội thảo khoa học; kết quả hoạt động KH&CN; khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động KH&CN.

Quy định được áp dụng cho tất cả các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện hoạt động KH&CN tại Trường Đại học Vinh.

Nội dung văn bản bao gồm:

Chương 1: Quy định chung

Chương 2: Quản lý nhiệm vụ KH&CN

Chương 3: Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngoài Trường

Chương 4: Hoạt động nghiên cứu khoa học của người học

Chương 5. Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ

Chương 6: Công tác sở hữu trí tuệ

Chương 7. Công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường

Chương 8: Biên soạn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

Chương 9: Định mức hoạt động khoa học và công nghệ

Chương 10: Hội nghị, hội thảo khoa học

Chương 11: Khen thưởng và kỷ luật

Chương 12: Điều khoản thi hành

Phụ lục: Các biểu mẫu

bieu_mau.rar

danh_muc_bieu_mau.pdf

quy_dinh_khcn480.pdf

muc_luc_quy_dinh.pdf