(Ban hành kèm theo Quyết định số 40 /QĐ-ĐHV ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

Quyết định này Quy định về việc đầu tư, khen thưởng, quy đổi giờ chuẩn giảng dạy đối với các sản phẩm khoa học và công nghệ chất lượng cao của cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại Trường Đại học Vinh.

Nội dung quy định bao gồm:

I. Nguyên tắc chung

II. Định mức đầu tư, khen thưởng, quy đổi giờ chuẩn giảng dạy

a) Nguồn kinh phí Dạng 1: Là nguồn kinh phí được cấp từ các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước, bộ, tỉnh,...

b) Nguồn kinh phí Dạng 2: Là kinh phí được trích từ các nguồn thu khác nhau của Nhà trường để đầu tư thực hiện nhiệm vụ KH&CN tạo ra sản phẩm (không tính kinh phí đối ứng của Nhà trường trong các nhiệm vụ).

c) Nguồn kinh phí Dạng 3: Là nguồn kinh phí do các tổ chức hay cá nhân đầu tư để thực hiện nhiệm vụ KH&CN tạo ra sản phẩm.

III. Quy trình đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng nguồn kinh phí Dạng 2

Các nhóm nghiên cứu (nhóm nghiên cứu mạnh) đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng nguồn kinh phí Dạng 2 theo đúng quy trình

Phụ lục kèm theo: Mẫu Thuyết minh, Mẫu Hợp đồng

qd_dau_tu_khen_thuong_2020_da_ky.pdf

mau_1_thuyet_minh.doc

mau_2_hop_dong.docx