Thực hiện Công văn số 1726/BDGĐT-KHCNMT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp BVMT, Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phổ biến rộng rãi nội dung công văn (kèm theo) đến các nhà khoa học, cán bộ và giảng viên trong toàn đơn vị biết để xây dựng kế hoạch theo đúng hướng dẫn.

Hồ sơ đề xuất gửi về Phòng KH&HTQT trước 17:00 giờ ngày 11/6/2020. Bản mềm hồ sơ gửi về địa chỉ email taidinhdhv@gmail.com.

Trong quá trình triển khai, mọi trao đổi liên hệ trực tiếp:

TS. Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng Phòng KH&HTQT.

Điện thoại: 0912.920.299. Email: taidinhdhv@gmail.com./.

421_cong_van_dhv.pdf

1726_cong_van_bo.pdf