Căn cứ Công văn số 314/SKHCN-KHXHNV ngày 01/4/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An về việc đánh giá kết quả thực hiện Đề án 899 và xây dựng các định hướng giai đoạn 2021-2025, Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị: Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn; Viện Sư phạm Xã hội; Khoa Giáo dục; Khoa Luật; Khoa Kinh tế:

1. Bám sát các yêu cầu của Phần I của Đề cương báo cáo (gửi kèm), căn cứ kết quả nghiên cứu của tất cả các loại hình nhiệm vụ KH&CN khác nhau trong giai đoạn 2008-2020 (kể cả các nhiệm vụ KH&CN do đơn vị khác chủ trì, có sự tham gia của các nhà khoa học Trường Đại học Vinh) để xây dựng báo cáo;

2. Căn cứ các nhóm vấn đề tại Phần II của Đề cương báo cáo để đề xuất các nhiệm vụ cho giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

3.  Trên cơ sở các nhiệm vụ đã đề xuất ở Phần 2, kiến nghị các giải pháp triển khai thực hiện.

Gửi kèm theo công văn này là Công văn số 314/SKHCN-KHXHNV ngày 01/4/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An và Đề án 899 của UBND tỉnh Nghệ An.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, các tập thể, cá nhân liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, mọi trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng Phòng KH&HTQT.

Điện thoại: 0912.920.299. Email: taimath@hotmail.com./.

1_cv_so_khcn.pdf

2_de_an_899.pdf

3_cong_van_305_dh_vinh.pdf