Triển khai thực hiện công tác thống kê, khen thưởng các công trình công bố năm 2020 trên các tạp chí khoa học quốc tế có trong cơ sở dữ liệu của Web of Science hoặc Scopus, Nhà trường yêu cầu các tác giả có công trình công bố năm 2020 trên các tạp chí khoa học có trong cơ sở dữ liệu của Web of Science hoặc Scopus (ghi rõ địa chỉ cơ quan công tác là Trường Đại học Vinh) xác nhận lại kết quả thẩm định của Phòng KH&HTQT, đồng thời khẩn trương kê khai và nộp minh chứng bổ sung về Phòng KH&HTQT. Cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc thống kê, kê khai

- Chỉ thống kê, kê khai và nộp minh chứng các công trình đã công bố trên các tạp chí khoa học có trong cơ sở dữ liệu của Web of Science hoặc Scopus, trong bài báo ghi rõ địa chỉ cơ quan công tác là Trường Đại học Vinh.

- Mỗi công trình chỉ thống kê và nộp minh chứng một lần. Các nhóm tác giả thống nhất và cử cá nhân đại diện thống kê, nộp minh chứng đầy đủ theo hướng dẫn của Nhà trường.

2.Nhiệm vụ của các tác giả có công trình công bố năm 2020

Các tác giả tra cứu danh sách tổng hợp công bố (Phụ lục 1) gửi kèm để kiểm tra, xác nhận các thông tin liên quan.

a) Trường hợp có sai sót thông tin trong danh sách tổng hợp

Tác giả kê khai gửi yêu cầu về Phòng KH&HTQT qua địa chỉ email taidinhdhv@gmail.com. Nội dung email ghi rõ:

+ Bài báo mã số Pxx;

+ Nội dung yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa.

b) Trường hợp bài báo chưa được thẩm định và đưa vào danh sách tổng hợp

Tác giả (các tác giả) sau khi thống nhất, cử người đại diện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi về Phòng KH&HTQT qua địa chỉ email taidinhdhv@gmail.com. Hồ sơ bao gồm:

- Bảng Thống kê danh mục với đầy đủ các thông tin liên quan đến bài báo của cá nhân đã được công bố trong năm 2020 (Phụ lục 2);

- File PDF toàn văn bài báo (bao gồm các thông tin: tên đầy đủ của tạp chí, mã chuẩn quốc tế  ISSN, e - ISSN,…).

3. Cách thức tra cứu

Các tác giả tra cứu thông tin liên quan đến tạp chí theo các đường link sau:

- Tra cứu thông tin tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu của WoS (tạp chí thuộc các danh mục: AHCI; SCIE; SSCI; ESCI) theo địa chỉ: https://mjl.clarivate.com/search-results;

- Tra cứu thông tin tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu của Scopus theo địa chỉ:

https://www.scopus.com/sources;

- Tra cứu ranking tạp chí (theo Scimago Journal & Country Rank) theo địa chỉ:

https://www.scimagojr.com/;

Việc thống kê, thẩm định chính xác các thông tin liên quan đến tạp chí cần có đủ thời gian. Vì vậy, để kịp thời cho việc thống kê, khen thưởng, các tác giả trực tiếp gửi hồ sơ về Phòng KH&HTQT theo hướng dẫn  trước 17 giờ 00 ngày 20/01/2021 để Phòng KH&HTQT thẩm định kết quả.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của các nhà khoa học, Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo và đôn đốc triển khai thực hiện nội dung công văn.

Trong quá trình triển khai, mọi ý kiến trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng KH&HTQT, điện thoại 0912.920.299./.

cv_1378.pdf

2_phu_luc_1_tong_hop_cong_bo_2020_20201230100505498490.pdf

3_phu_luc_2_bieu_mau_thong_ke_20201230100505347351.xlsx