Để kịp thời triển khai công tác nghiệm thu, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp năm 2016, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai và hướng dẫn một số nội dung sau:

  1. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng KH&ĐT các khoa, Nhà trường thành lập Hội đồng nghiệm thu (đối với các nhiệm vụ KH&CN triển khai năm cuối), kiểm tra tiến độ thực hiện (đối với các nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện) cho tất cả các nhiệm vụ KH&CN do Trường Đại học Vinh chủ trì và được triển khai thực hiện trong năm 2016. Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra tiến độ thực hiện có trách nhiệm căn cứ vào quy định hiện hành, nội dung thuyết minh đã được phê duyệt để nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.
  2. Đối với đề tài KH&CN cấp Trường năm 2016 (T2016) đã hoàn thành nội dung nghiên cứu và sản phẩm theo thuyết minh được phép nghiệm thu kết thúc trước tháng 12/2016. Chủ nhiệm đề tài đăng ký nghiệm thu sớm tại Phòng KH&HTQT.
  3. Quy trình nghiệm thu, kiểm tra tiến độ được thực hiện tuần tự theo các bước (Kiểm tra file đính kèm)