Để phục vụ công tác khen thưởng, hỗ trợ kinh phí cho các nhà khoa học có công trình công bố trên các tạp chí khoa học nước ngoài năm 2019, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị và các tác giả có công trình công bố (có danh sách kèm theo) thẩm định lại kết quả. Cụ thể như sau:

            1. Kiểm tra, thẩm định lại các thông tin trong Phụ lục 1 (phục vụ việc khen thưởng, hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Quyết định số 138/QĐ-ĐHV ngày 15/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh). Đặc biệt lưu ý các thông tin từ cột 7 đến cột 15.

            2. Kiểm tra, thẩm định lại các thông tin trong Phụ lục 2 (phục vụ việc khen thưởng, hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đặc biệt lưu ý các thông tin từ cột 7 đến cột 10.

            Các tác giả trực tiếp gửi yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (nếu có) về Phòng KH&HTQT qua địa chỉ email taidinhdhv@gmail.com trước 17 giờ 00 ngày 20/7/2020. Email yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa ghi rõ thông tin:

            - Bài báo mã số Pxx;

            - Nội dung yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa.

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà khoa học, Nhà trường yêu cầu các tập thể và cá nhân liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Sau thời hạn nêu trên, nếu không có yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa, Nhà trường sẽ xem như các tác giả đã đồng ý với kết quả thẩm định của Phòng KH&HTQT.

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi ý kiến trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng KH&HTQT, điện thoại 0912.920.299./.

20200710_3_202007100957404640_1.pdf