Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 29

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng Tháng Thanh niên 2018 và Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(26/3/1931 - 26/3/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 19/03/2018

08:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017:Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Việt ngữ học hiện đại tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: PGS.TS. Chu Thị Thủy An

Phòng KH&HTQT, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL

- Theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 09/01/2018;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017:Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Cần

Phòng KH&HTQT, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL

- Theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 09/01/2018;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017:Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Toán cơ sở tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Châu Giang

Phòng KH&HTQT, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL

- Theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 09/01/2018;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017:Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Tự chọn 1: Ngữ nghĩa học tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Phòng KH&HTQT, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL

- Theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 09/01/2018;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 20/03/2018

08:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017:Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Bình

Phòng KH&HTQT, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL

- Theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 09/01/2018;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017:Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Lịch sử văn minh thế giới tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Tuấn

Phòng KH&HTQT, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL

- Theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 09/01/2018;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017:Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Điền kinh 1 tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trí Lục

Phòng KH&HTQT, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL

- Theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 09/01/2018;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 21/03/2018

08:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017:Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Giải phẫu và sinh lý người tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Giang An

Phòng KH&HTQT, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL

- Theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 09/01/2018;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017:Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Nguyên lý thiết kế và quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hương Giang

Phòng KH&HTQT, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL

- Theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 09/01/2018;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017:Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Kinh tế vĩ mô tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Quỳnh

Phòng KH&HTQT, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL

- Theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 09/01/2018;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017:Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Khoa học đất tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Cao Thị Thu Dung

Phòng KH&HTQT, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL

- Theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 09/01/2018;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 22/03/2018

08:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017:Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Kỹ thuật điện, điện tử tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Đặng Thái Sơn

Phòng KH&HTQT, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL

- Theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 09/01/2018;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017:Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Nhập môn ngành Khoa học Xã hội nhân văn tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Lê Thế Cường

Phòng KH&HTQT, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL

- Theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 09/01/2018;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

 
Thứ Sáu, ngày 23/03/2018

08:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017:Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Nghệ thuật tạo hình và thiết kể đò dùng, đồ chơi cho trẻ tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Thái Mạnh Thủy

Phòng KH&HTQT, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL

- Theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 09/01/2018;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

 

Thứ Bảy, ngày 24/03/2018
Chủ Nhật, ngày 25/03/2018

Cả tuần

 

Ghi chú