Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Đinh Phan Khôi
Nguyễn Văn Hải
Đinh Đức Tài
Lê Quang Vượng
Lê Tuấn Dũng
Phan Thế Hoa
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Trần Thị Thái
Bùi Thanh Thùy