Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Đinh Đức Tài
Nguyễn Văn Hải
Phan Thế Hoa
Lê Tuấn Dũng
Trần Thị Thái