Điện thoại: (+84) 038 3855452.  Máy lẻ: 349 (Trưởng phòng), 373 (Khoa học),  374 (HTQT),  319 (Tạp chí Khoa học)

Fax:   (+84) 038 3855269

Email:   international@vinhuni.edu.vn (HTQT)  tckh@vinhuni.edu.vn (Tạp chí Khoa học)

 

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế thành lập vào năm 2015, tiền thân là Phòng Khoa học - Thiết bị và Phòng Hợp tác Quốc tế. 

Phòng được thành lập với chức năng và nhiệm vụ sau:

A. Chức năng

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác nghiên cứu khoa học, thiết bị, hợp tác quốc tế và xuất bản các ấn phẩm khoa học.
B. Nhiệm vụ:
1. Xây dựng kế hoạch phát triển và ban hành các quy định quản lý của Nhà trường về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thiết bị và hợp tác quốc tế.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thiết bị và hợp tác quốc tế. Tổ chức nghiệm thu, đánh giá, đề nghị khen thưởng các công trình, nhiệm vụ khoa học - công nghệ. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế. 
. Làm đầu mối giải quyết các thủ tục về đoàn ra, đoàn vào và phát triển các mối quan hệ quốc tế. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan trong việc xây dựng và triển khai các dự án, đề án có yếu tố nước ngoài.3
4. Nhận bài, biên tập, tổ chức in ấn, phát hành tạp chí khoa học và quản lý công tác thông tin khoa học của Trường.   
5. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học của học viên sau đại học, học sinh, sinh viên.
6. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính phân bổ và quản lý các nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thiết bị và hợp tác quốc tế.
7. Tổ chức mua sắm, tiếp nhận, quản lý sử dụng và sửa chữa thiết bị khoa học công nghệ.
8. Tuyên truyền phổ biến khoa học công nghệ, áp dụng nghiên cứu khoa học công nghệ vào lao động sản xuất, đời sống.
9. Quản lý an toàn lao động, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và bảo vệ môi trường.
10. Xây dựng các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài. Kết hợp với các đối tác nước ngoài thực hiện tư vấn và tuyển sinh du học.