Điện thoại: (+84) 038 3855452.  Máy lẻ: 349 (Trưởng phòng), 373 (Khoa học),  374 (HTQT),  319 (Tạp chí Khoa học)

Fax:   (+84) 038 3855269

Email:   Vinhuni.international@gmail.com (HTQT)    Journal@vinhuni.edu.vn or tapchikhoahocdhv@gmail.com (Tạp chí Khoa học)

 

 

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế thành lập vào năm 2015, tiền thân là Phòng Khoa học - Thiết bị và Phòng Hợp tác Quốc tế. 

Phòng được thành lập với chức năng và nhiệm vụ sau:

A. Chức năng

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, xuất bản tạp chí khoa học, các ấn phẩm khoa học và công nghệ khác.

B. Nhiệm vụ

1. Xây dựng, thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển, các quy định quản lý của Nhà trường về hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, xuất bản các ấn phẩm khoa học. Thực hiện chế độ báo cáo các nội dung liên quan theo yêu cầu của các cơ quan hữu quan.

2. Hướng dẫn các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; theo dõi, quản lý việc tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế của các tổ chức, các cá nhân trong Nhà trường; tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; thẩm định và quy đổi kết quả NCKH hàng năm cho cán bộ giảng dạy; đề xuất khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

3. Theo dõi, quản lý việc tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học của người học.

4. Chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.

5. Chủ trì giúp Hiệu trưởng Nhà trường trong công tác đàm phán, ký kết các thỏa thuận, văn bản hợp tác với các tổ chức, cá nhân ngoài nước nhằm phát triển các mối quan hệ, hợp tác quốc tế. Tiếp nhận và xử lý thông tin về các vấn đề có yếu tố nước ngoài.

6. Là đầu mối liên lạc giữa Nhà trường với các đơn vị, tổ chức ở nước ngoài;  Xây dựng kế hoạch và giải quyết các vấn đề liên quan đến đoàn ra, đoàn vào; chủ trì tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Trường; phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan trong việc quản lý lưu học sinh; xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, đề án có yếu tố nước ngoài.

7. Nhận bài, biên tập, tổ chức in ấn, phát hành tạp chí khoa học và các ấn phẩm khoa học khác của Nhà trường; tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; tham gia các hoạt động quản lý nội dung website của Nhà trường, trực tiếp phụ trách phần nội dung bằng tiếng nước ngoài.

8. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong hoạt động chuyển giao công nghệ; xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài.

9. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính trong công tác phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, xuất bản các ấn phẩm khoa học.