Kính gửi:

- Trưởng các đơn vị;

- Các tác giả có công trình công bố trên các tạp chí khoa học nước ngoài năm 2019.

Ngày 01/11/2019, Nhà trường đã ban hành Công văn số 1214/ĐHV-KHHTQT về việc thống kê bài báo công bố trên các tạp chí khoa học nước ngoài năm 2019. Đến nay, Phòng KH&HTQT đã nhận được hơn 70 công trình kê khai và kèm minh chứng gửi về. Để kịp thẩm định, phân loại các công trình công bố trên các tạp chí khoa học thuộc cơ sở dữ liệu của Web of Science gửi trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét khen thưởng theo quy định tại Nghị định 99, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị và các tác giả có công trình công bố trên các tạp chí khoa học nước ngoài năm 2019 (có địa chỉ Trường Đại học Vinh) khẩn trương triển khai đầy đủ các nội dung đã được hướng dẫn tại Công văn số 1214/ĐHV-KHHTQT ngày 01/11/2019 của Nhà trường.

Việc thống kê, thẩm định chính xác các thông tin liên quan đến tạp chí cần có đủ thời gian, vì vậy, để kịp gửi kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định, các tác giả trực tiếp gửi danh mục kê khai (theo mẫu quy định) và file toàn văn bài báo về Phòng KH&HTQT qua địa chỉ email taidd@vinhuni.edu.vn trước 17 giờ 00 ngày 11/12/2019 để Phòng KH&HTQT thẩm định kết quả.

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà khoa học có kết quả công bố trên các tạp chí khoa học nước ngoài năm 2019, Nhà trường đề nghị các tập thể và cá nhân liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. 

Gửi kèm email này là các công văn của Hiệu trưởng Nhà trường và danh mục các công trình đã kê khai và nộp minh chứng theo hướng dẫn (tính đến đến thời điểm hiện nay).

fwdkhnvvicncthngktrnhbgdtkhenth.zip