Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-BGDĐT ngày 19/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị phổ biến rộng rãi nội dung công văn và các tài liệu kèm theo đến các nhà khoa học, cán bộ - giảng viên trong đơn vị biết để tham gia xây dựng hồ sơ đề nghị xét tặng.

Tài liệu kèm theo công văn này bao gồm:

1. Kế hoạch số 127/KH-BGDĐT ngày 19/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021;

2. Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó trưởng Phòng KH&HTQT. Điện thoại: 0912.920.299. Email: taidinhdhv@gmail.com.

cv_194.pdf

1_ke_hoach_giai_thuong_gv_tre_2021.pdf

2_thong_tu_452020.pdf