Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm: 

3_cv_trien_khai_giai_thuong_khcn_nghe_an.pdf