Phòng KH&HTQT trân trọng thông báo tới các tác giả.

Căn cứ kinh phí khen thưởng công trình công bố năm 2019 theo các quyết định:

1. Quyết định số 1967/QĐ-ĐHV ngày 10/8/2020 (nguồn kinh phí do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp);

2. Quyết định số 1968/QĐ-ĐHV ngày 10/8/2020 (nguồn kinh phí Trường Đại học Vinh);

Phòng KH&HTQT phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính đã chuyển kinh phí cả 2 nguồn trên đến tài khoản cá nhân của các tác giả đại diện. Thông tin chi tiết các tác giả có thể kiểm tra trong 2 file đính kèm.

Trân trọng./.