Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021, Trường Đại học Vinh trúng tuyển 10 danh mục (có danh mục kèm theo). Thực hiện Công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT ngày 06/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2021, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong toàn Trường thông báo rộng rãi 10 danh mục đề tài đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết để lựa chọn và xây dựng hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện:

- Danh mục số 22, Phụ lục 1 (Chương trình 562);

- Danh mục số 14, Phụ lục 2 (Chương trình phát triển Toán học);

- Danh mục từ 1 đến 8, Phụ lục 4.

Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện gồm có:

a) Thuyết minh đề tài (theo mẫu gửi kèm).

b) Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ (theo mẫu gửi kèm).

c) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài (nếu có).

Cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài nộp 08 bộ hồ sơ về Phòng KH&HTQT trước 17 giờ ngày 05/8/2020 (theo mẫu gửi kèm). Bản mềm gửi về địa chỉ email taidinhdhv@gmail.com.

Nhà trường chỉ xem xét thành lập Hội đồng tuyển chọn và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định đưa vào kế hoạch thực hiện đối với các cá nhân thực hiện đúng quy trình và thời hạn.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến nội dung văn bản này đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết và tham gia đăng ký chủ trì thực hiện. Trong quá trình triển khai, mọi trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó trưởng Phòng KH&HTQT. Điện thoại: 0912.920.299; Email: taidinhdhv@gmail.com.

0_cong_van_587.pdf

1_mau_kem_theo_cv_587.docx

2_cong_van_bo.pdf

3_quyet_dinh_phe_duyet_danh_muc.PDF

4_phu_luc_1_562.pdf

5_phu_luc_2_chuong_trinh_toan.pdf

6_phu_luc_4_de_tai_dat_hang.pdf