Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án khung “Bảo tồn nguồn gen cây trồng, vi sinh vật, vật nuôi phục vụ đào tạo, nghiên cứu và trao đổi thông tin về nguồn gen giai đoạn 2021-2025” của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện Công văn số 2457/BGDĐT-KHCNMT ngày 06/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khung gen cấp Bộ giai đoạn 2021-2025, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong toàn Trường thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết để lựa chọn và xây dựng hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện đúng theo hướng dẫn.

Cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nộp 10 bộ hồ sơ (01 bản gốc) về Phòng KH&HTQT trước 17 giờ ngày 20/7/2020. Bản mềm gửi về địa chỉ email taidinhdhv@gmail.com.

Nhà trường chỉ xem xét thành lập Hội đồng tuyển chọn và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định đưa vào kế hoạch thực hiện đối với các cá nhân thực hiện đúng quy trình và thời hạn.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến nội dung văn bản này đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết và tham gia đăng ký chủ trì thực hiện. Trong quá trình triển khai, mọi trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó trưởng Phòng KH&HTQT. Điện thoại: 0912.920.299; Email: taidinhdhv@gmail.com

cong_van_595.pdf

quy_gen_1_1719_qd_bgddt.pdf

quy_gen_2_2457_bgddt_khcnmt.PDF