Thực hiện Công văn số 1142/BGDĐT-KHCNMT ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch KH&CN 5 năm 2021-2025 và kế hoạch KH&CN năm 2021, Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên, quan bám sát yêu cầu tại Phần A. Đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 05 năm 2016-2020 của công văn trên, chủ trì (phối hợp) hoàn thiện Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN của Nhà trường giai đoạn 2016-2020. Cụ thể như sau:

1. Phòng Tổ chức Cán bộ

- Báo cáo nội dung mục 6. Công tác phát triển tiềm lực KH&CN (Phần 1) theo Mẫu 1A.

- Hoàn thiện thông tin trong các biểu:

Biểu TK1-7: Danh sách giảng viên, nghiên cứu viên tính đến tháng 6 năm 2020;

Biểu TK1-8: Mục IX. Công tác sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN.

- Phối hợp Phòng KH&HTQT cung cấp các thông tin liên quan.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Báo cáo các nội dung:

Mục 6. Công tác phát triển tiềm lực KH&CN (Phần 2) theo Mẫu 1B.

Mục 5. Đánh giá các nguồn kinh phí cho hoạt động KH&CN của đơn vị, giai đoạn 2016-2020 theo Mẫu 2.

- Hoàn thiện thông tin trong các biểu:

Biểu TK1-1: Tình hình nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016-2020. Các nội dung:

2.1  Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu                                                       

2.2  Dự án duy tu                                                                             

2.3  Dự án đầu tư phát triển dành cho KH&CN

Biểu TK1-9: Tình hình tài chính cho hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2020;

Biểu TK1-11: Kết quả triển khai thực hiện cơ chế khoán đối với nhiệm vụ KH&CN 05 năm 2016-2020;

Biểu TK1-12: Kết quả hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN;               

  Phối hợp Phòng KH&HTQT cung cấp các thông tin liên quan quan.

3. Ban triển khai Đề án nâng cấp tạp chí khoa học

Tổng Biên tập chủ trì phối hợp Ban triển khai Đề án nâng cấp tạp chí khoa học hoàn thiện thông tin trong Biểu TK1-1: Tình hình nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016-2020, nội dung 2.4 Dự án nâng cao chất lượng tạp chí khoa học.

4. Chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN và các tổ chức, cá nhân liên quan

Chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN, các tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của các phòng, ban chức năng để phục vụ công tác báo cáo.

5. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm thu nhận, tổng hợp kết quả báo cáo của các đơn vị;

- Hoàn thiện thiện thông tin báo cáo và các biểu mẫu còn lại;

- Tổng hợp, rà soát hồ sơ báo cáo theo đúng yêu cầu và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, các tập thể, cá nhân liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.

Hồ sơ báo cáo gửi về Phòng KH&HTQT qua địa chỉ email: taimath@hotmail.com trước 17:00 giờ ngày 21/4/2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó trưởng Phòng KH&HTQT.

Điện thoại: 0912.920.299. Email: taimath@hotmail.com.

Công văn và các biểu mẫu vui lòng xem trong file đính kèm: 

296_cong_van_truong.pdf

cv1142_bgddt_huong_dan_ke_hoach_2021.pdf

phu_luc.rar