Hàng năm, các trường đại học của châu Âu tham gia Chương trình Erasmus Plus được hỗ trợ kinh phí cử giảng viên tới giảng dạy và gửi người học tới học tập ở các trường đối tác trong và ngoài châu Âu; đồng thời tiếp nhận giảng viên của các trường đối tác tới giảng dạy hoặc nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp nhận người học của các trường đối tác tới học tập. Thời gian trao đổi 01 tuần đối với giảng viên và 05 tháng đối với người học.

Trong năm học 2018-2019, có 03 giảng viên và 01 sinh viên ngành Thủy sản của Trường Đại học Vinh được tham gia chương trình trao đổi tại Trường Đại học West Pomeranian; 01 giảng viên ngành Toán và 01 giảng viên ngành Vật lý được tham gia chương trình trao đổi tại Trường Đại học Zielona Góra (Ba Lan); đồng thời, Trường Đại học Vinh cũng tiếp nhận 01 giảng viên của Trường Đại học West Pomeranian và 02 giảng viên của Trường Đại học Zielona Góra tới giảng dạy.

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình Erasmus Plus đến nay, Trường Đại học Vinh đã cử 21 giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia chương trình trao đổi tại hai trường đại học của Ba Lan, đồng thời tiếp nhận 10 giảng viên của hai trường đại học Ba Lan tới giảng dạy.