Để kịp thời triển khai công tác nghiệm thu cấp cơ sở, kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài, dự án, đề án (gọi chung là nhiệm vụ) khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Tỉnh năm 2020, Nhà trường thông báo kế hoạch và hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Khoa học và Đào tạo các khoa, viện, Nhà trường thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở (đối với các nhiệm vụ KH&CN hết thời gian triển khai), kiểm tra tiến độ thực hiện (đối với các nhiệm vụ KH&CN đang tiếp tục triển khai thực hiện) cho tất cả các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh do Trường Đại học Vinh chủ trì và được triển khai thực hiện trong năm 2020. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, kiểm tra tiến độ thực hiện có trách nhiệm căn cứ vào các quy định hiện hành, nội dung thuyết minh đã được phê duyệt để nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện.

Gửi kèm công văn này là thông tin liên quan các nhiệm vụ sẽ được tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở/kiểm tra tiến độ trong kế hoạch.

2. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cần gia hạn thời gian thực hiện, liên hệ Phòng KH&HTQT để được hướng dẫn chi tiết.

3. Các nhiệm vụ KH&CN có sản phẩm là quy trình, mô hình... cần phải đề xuất và tiến hành họp hội đồng nghiệm thu các sản phẩm trước khi họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở/kiểm tra tiến độ theo đúng quy định.

4. Quy trình nghiệm thu cấp cơ sở, kiểm tra tiến độ được thực hiện tuần tự theo các bước sau:

Bước 1: Công tác chuẩn bị

- Hội đồng các Viện/Khoa gửi về Phòng KH&HTQT danh sách đề xuất Hội đồng nghiệm thu sản phẩm, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở/kiểm tra tiến độ cho từng nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục 2 và Phụ lục 3. Thành viên tham gia hội đồng là các nhà khoa học đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

Hội đồng nghiệm thu sản phẩm hoặc kiểm tra tiến độ gồm 5 thành viên: 01 Chủ tịch, 01 Thư ký, 01 Phản biện và 02 Ủy viên.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở gồm 7 thành viên: 01 Chủ tịch, 01 Thư ký, 02 Phản biện và 03 Ủy viên.

- Phòng KH&HTQT có trách nhiệm phối hợp Phòng KH-TC chuẩn bị hồ sơ, các biểu mẫu liên quan;

- Các yêu cầu và biểu mẫu liên quan được gửi trực tiếp đến địa chỉ email của các chủ nhiệm đề tài hoặc download trên subweb của Phòng KH&HTQT, Phòng KH-TC.

Thời gian hoàn thành: trước 17:00 ngày 02 tháng 12 năm 2020.

Bước 2: Giao nhận hồ sơ nghiệm thu

- Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN nộp về phòng KH&HTQT: 01 bản Báo cáo tổng kết (đúng mẫu quy định theo từng loại hình nhiệm vụ KH&CN), minh chứng sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết và nhận:

1. Quyết định thành lập Hội đồng;

2. Giấy mời họp Hội đồng (nếu có yêu cầu);

- Dự kiến thời gian họp các hội đồng trong Phụ lục 1. Các chủ nhiệm nhiệm vụ trực tiếp liên hệ Phòng KH&HTQT (qua chuyên viên Trần Thị Thái) nếu có sự điều chỉnh.

- Lãnh đạo các đơn vị theo dõi lịch nghiệm thu để chỉ đạo và giám sát.

Lưu ý: Phòng KH&HTQT chỉ bàn giao hồ sơ nghiệm thu cho các chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN đã hoàn thành các nội dung yêu cầu ở Bước 1 (đã nộp Báo cáo tổng kết, minh chứng sản phẩm).

Thời gian hoàn thành: trước 17:00 ngày 07 tháng 12 năm 2020.

Bước 3. Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở/kiểm tra tiến độ

- Căn cứ thuyết minh đã được phê duyệt, các Hội đồng chịu trách nhiệm đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở/kiểm tra tiến độ kết quả thực hiện của các nhiệm vụ theo quy định;

- Phòng KH&HTQT chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ, theo dõi, kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh;

- Ngay sau khi kết thúc phiên họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở/kiểm tra tiến độ, Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN nộp về Phòng KH&HTQT (qua đ/c Thái): Biên bản họp của Hội đồng (04 bản) có đầy đủ thông tin và chữ ký của Chủ tịch HĐ, Thư ký HĐ để kịp trình ký xác nhận của Hiệu trưởng Nhà trường.

Thời gian hoàn thành công tác nghiệm thu cấp cơ sở/kiểm tra tiến độ: trước 17:00 ngày 18 tháng 12 năm 2020.

Bước 4. Hoàn thành hồ sơ sau nghiệm thu cấp cơ sở/kiểm tra tiến độ

Sau khi nghiệm thu cấp cơ sở/kiểm tra tiến độ, Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN chỉnh sửa báo cáo tổng kết và các nội dung liên quan theo ý kiến của Hội đồng, chuẩn bị hồ sơ khoa học, hồ sơ tài chính với đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 5. Nộp hồ sơ về Phòng KH&HTQT

- Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN gửi bản mềm Thông tin kết quả nghiên cứu (tiếng Việt và tiếng Anh) theo mẫu quy định về địa chỉ email: thaikhtb.dhv@gmail.com và nộp Hồ sơ khoa học về phòng KH&HTQT.

- Đối với các nhiệm vụ nghiệm thu cấp cơ sở, hồ sơ bao gồm:

+ Báo cáo tổng kết đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng (01 cuốn);

+ Sản phẩm của nhiệm vụ (01 cuốn);

+ Bản nhận xét của các thành viên hội đồng (01 bộ gốc);

+ Phiếu đánh giá của các thành viên hội đồng (01 bộ gốc);

- Đối với các nhiệm vụ kiểm tra tiến độ, hồ sơ bao gồm:

+ Báo cáo tiến độ đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng và sản phẩm của nhiệm vụ (01 cuốn);

+ Bản nhận xét của phản biện (01 bộ gốc);

+ Phiếu đánh giá của các thành viên hội đồng (01 bộ gốc);

- Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN nhận trực tiếp tại Phòng KH&HTQT: Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu đã có chữ ký xác nhận của Hiệu trưởng (03 bản) và Biên bản thanh lý hợp đồng (03 bản).

Bước 6. Nộp hồ sơ về Phòng KH-TC

- Đối với các nhiệm vụ nghiệm thu cấp cơ sở, hồ sơ bao gồm:

+ Giấy thanh toán tạm ứng (01 bản);

+ Giấy đề nghị thanh toán (01 bản);

+ Bảng đề nghị quyết toán kinh phí (02 bản);

+ Biên bản thanh lý hợp đồng (02 bộ gốc);

+ Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu (02 bản);

+ Biên bản họp của hội đồng nghiệm thu (02 bản gốc);

+ Phiếu đánh giá của các thành viên hội đồng nghiệm thu 01 bộ (phô tô);

+ Bản nhận xét của các thành viên hội đồng (01 bộ gốc);

+ Báo cáo tổng kết đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu (01 cuốn);

+ Sản phẩm của nhiệm vụ (01 cuốn);

+ Bảng chấm công thực hiện nhiệm vụ (01 bản);

+ Bảng tổng hợp chấm công thực hiện nhiệm vụ (01 bản);

+ Danh sách ký nhận kinh phí nhân công thực hiện nhiệm vụ (01 bản)

+ Danh sách ký nhận tiền hội nghị, hội thảo, cimena, chi khác... (nếu có);

+ Các chứng từ khác liên quan (01 bộ).

- Đối với các nhiệm vụ kiểm tra tiến độ, hồ sơ bao gồm:

+ Giấy thanh toán tạm ứng (01 bản);

+ Giấy đề nghị thanh toán (01 bản);

+ Bảng đề nghị quyết toán kinh phí (02 bản);

+ Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu (02 bản);

+ Biên bản họp của hội đồng nghiệm thu (02 bản gốc);

+ Phiếu đánh giá của các thành viên hội đồng nghiệm thu 01 bộ (phô tô);

+ Bản nhận xét của ủy viên phản biện (01 bộ gốc);

+ Báo cáo tiến độ đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu và sản phẩm của nhiệm vụ (01 cuốn);

+ Bảng chấm công thực hiện nhiệm vụ (01 bản);

+ Bảng tổng hợp chấm công thực hiện nhiệm vụ (01 bản);

+ Danh sách ký nhận kinh phí nhân công thực hiện nhiệm vụ (01 bản)

+ Danh sách ký nhận tiền hội nghị, hội thảo, cimena, chi khác... (nếu có);

+ Các chứng từ khác liên quan (01 bộ).

Đối với các nhiệm vụ nghiệm thu cấp cơ sở/kiểm tra tiến độ trước ngày 10/12/2020 phải hoàn thành hồ sơ theo quy định và nộp về Phòng Kế hoạch Tài chính trước 17h ngày 17/12/2020;

Đối với các nhiệm vụ nghiệm thu cấp cơ sở/kiểm tra tiến độ từ ngày 10/12/2020 trở về sau phải hoàn thành hồ sơ theo quy định và nộp về Phòng Kế hoạch Tài chính trước 17h ngày 20/12/2020.

Nhận được công văn này, yêu cầu Hội đồng và lãnh đạo các viện, khoa đào tạo thông báo rộng rãi đến các Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh năm 2020 và đôn đốc triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ công việc.

1225_cong_van_trien_khai.pdf

phu_luc_1.pdf

phu_luc_2_3.doc

bieu_mau_thanh_toan_nam_2020.rar