Quy định này quy định nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền, trình tự và trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức, địa phương), cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nội dung Quy định theo tài liệu đính kèm sau đây:

602012qdubnd tinh.PDF