(Kèm theo Quyết định s 137 /QĐ-ĐHV ngày 15 tháng 01 năm 2019

ca Hiu trưởng Trường Đại hc Vinh)

 Hằng năm, Nhà trường thông báo kế hoạch xét giải và hướng dẫn các thủ tục liên quan. Sinh viên chủ động tìm kiếm ý tưởng, giáo viên hướng dẫn và triển khai nghiên cứu.

Theo kế hoạch xét giải, sinh viên gửi các công trình nghiên cứu của mình đăng ký tham gia xét chọn tại một trong các Hội đồng sau:

- Hội đồng Khoa học Giáo dục;

- Hội đồng Kinh tế - Luật;

- Hội đồng Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ;

- Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Nhà trường thành lập Hội đồng xét chọn và trao các giải: Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba Giải Khuyến khích.

Các file đính kèm bao gồm: Quy định chi tiết, các biểu mẫu liên quan.

qd_chinh_thuc_svnckh.pdf

2_don.doc

3_thong_tin_ket_qua.docx 

4_phu_luc_yeu_cau_bao_cao_tk.docx