Thực hiện Công văn số 1142/BGDĐT-KHCNMT ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 5 năm 2016 - 2020, xây dựng khung kế hoạch KH&CN 5 năm 2021 - 2025 và kế hoạch KH&CN năm 2021, ngày 9/4/2020 Nhà trường đã có công văn triển khai số 291/ĐHV-KHHTQT. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo có sự điều chỉnh về thời gian. Căn cứ thời hạn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường thông báo việc điều chỉnh kế hoạch xét chọn các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2021 để các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường biết và thực hiện:

1. Các cá nhân, đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2021 bám sát các nội dung đã được hướng dẫn tại Công văn số 291/ĐHV-KHHTQT ngày 9/4/2020 của Nhà trường để thực hiện. Phiếu đề xuất Chương trình KH&CN cấp Bộ theo Mẫu 01, Phụ lục 4; phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ theo Mẫu 03, Phụ lục 4.

Lưu ý: Đối với sản phẩm đăng ký phải ghi rõ thông tin về số lượng và chất lượng. Sản phẩm bài báo đăng trên các tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science, Scopus phải ghi rõ thông tin số lượng bài đăng ký, bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục nào trong các danh mục sau: SCIE, A&HCI, SSCI, ESCI, CPCI-S, Scopus.

2. Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm:

- Tổng hợp đề xuất của đơn vị mình theo Mẫu 4,  Phụ lục 4.

- Hoàn thiện hồ sơ bao gồm: bản mềm word tất cả các Phiếu đề xuất của cá nhân, đơn vị và bảng Tổng hợp đề xuất (Mẫu 4,  Phụ lục 4).

- Hồ sơ gửi về Phòng KH&HTQT qua địa chỉ email taimath@hotmail.com trước 17:00 giờ, ngày 19/4/2020.

3. Nhà trường chỉ đưa vào xét chọn danh mục đối với những hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN thực hiện đúng thời hạn.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị và các tập thể, cá nhân liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, mọi trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng Phòng KH&HTQT. Điện thoại: 0912.920.299; email: taimath@hotmail.com.

Công văn và biểu mẫu vui lòng xem tại đây:

cv_310.pdf

phuluc4mau_1_pdxctkhandcn_1.docx

phuluc4mau_3_de_tai_1.docx

phuluc4mau_4_tong_hop.doc