Biểu mẫu liên quan tính định suất KH&CN năm 2017.

 Xin mời tải tài liệu dưới đây:

cv_tinh_dinh_suat.PDF

bieu_i.doc

bieu_ii.doc

bieu_iii.doc

bieu_iv.xls

bieu_v.xls

phu_luc.doc